Skal du gifte deg?

Bryllup

Ønsker du å gifte deg borgerlig , er det Aremark kommune som organiserer dette fra og med 1. januar 2018. Stortinget har bestemt at ansvaret for borgerlige vigsler flyttes fra domstolene til kommunene.

Hvor kan vi gifte oss?

På rådhuset i kommunestyresalen.

Når kan vi gifte oss?

Tidspunkter for kommunens alminnelige vigselstilbud er:

mandag – fredag (unntatt på bevegelige helligdager)  kl. 0900 – 1500

Vigslinger utenfor disse tidspunkt må avtales særskilt.

Avtaler om visling gjøres med vigselskoordinator Anne Mørk-Tønnesen eller Mary Anne Gløboden på Servicetorget. 

Tlf: 69199600 

Epost: post@aremark.kommune.no

Hvem kan vie oss?

Ekteskapsloven gir ordfører og varaordfører myndighet til å utføre vigselsseremonien. Det er:

 • Geir Aarbu, ordfører
 • Alf Ulven, varaordfører

I tillegg har Aremark kommunestyre vedtatt at følgende er kommunale vigslere:

 • Alice Reigstad, rådmann
 • Mette Eriksen, rådmannens stedfortreder
 • Anne Mørk-Tønnesen, leder for kommunikasjon og service (vigselskoordinator)
 • Nina Krafft Skolleborg, leder Frivilligsentralen
 • Ole Svendsby, vararepresentant til kommunestyret
 • Egil Kortnes, kommunestyrerepresentant

NB! Vigsler avtales med Servicetorget, ikke direkte med vigsler. 

Ønsker dere andre løsninger? 

Etter nærmere avtale mellom kommunens vigslere og brudefolkene kan kommunal vigsel utføres på andre steder og til andre tider om det passer for vigsleren. Vi gjør oppmerksom på at brudeparet da må betale et gebyr.

Hva koster det? 

Det er gratis å gifte seg borgerlig i Aremark hvis minst en av brudefolkene er bosatt i Aremark og man velger å gifte seg på rådhuset innenfor det fastsatte tidsrommet.

Brudepar fra andre kommuner og vigslinger utenom kommunens alminnelige vigselstilbud faktureres etter gjeldene satser:

Sats 1:                                  kr. 1.500,-

For vigsel utenfor tidspunktene for kommunens alminnelige vigselstilbud i kommunens lokale.

(Dette skal dekke administrasjon, overtid for vigsler og vaktmester samt kostnader til oppvarming og lys).

Sats 2:                                  kr. 2.500,-

For vigsel som både er utenfor tidspunktene for kommunens alminnelige vigselstilbud og på et annet sted enn i kommunens lokale.

(Dette skal dekke administrasjon, overtid reiseutgifter for vigsler)

 • For brudepar tilhørende i andre kommuner enn Aremark, benyttes sats 2.
 • Hvis kommunen bes om å stille med to vitner utenfor tidspunktene for kommunens alminnelige vigselstilbud, faktureres dette med kr. 500,- i tillegg.
 • Krav fra kommunen om dekning av slike kostnader avtales med brudeparet på forhånd.


Hva må vi gjøre før vi kan gifte oss ? 

1. Fyll ut skjemaer

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Derfor må dere fylle ut inntil fire skjemaer og sende dem samlet til deres lokale skattekontor.

 1. Egenerklæring: dere må fylle ut en erklæring hver.
 2. Forlovererklæring: fra to forlovere
 3. Erklæring om skifte: hvis du/dere har vært gift før
 4. Melding om endring av navn:  hvis det er aktuelt

Det anbefales å lese: Skatteetatens "Veien til ekteskapet - steg for steg" som dere finner ved å klikke her.  

I Skatteetatens guide får du en oversiktlig gjennomgang av hva dere må huske på og dere finner lenker til de skjemaene dere trenger. 

Vær tidlig ute med disse skjemaene, men ikke mer enn 4 måneder før giftemålet. Dette på grunn av papirenes gyldighetstid. Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker hos Skatteetaten. 

Skjemaer:

Bryllup: egenerklæring

Bryllup: forlovererklæring

Bryllup: endring av navn

Bryllup: erklæring om skifte

2. Bestill tid og sted

Tidspunkt og sted for vigsel avtales med Aremark kommunes servicetorg minimum fire uker før planlagt bryllupsdag. Aremark kommune tar forbehold om tilgjengelighet på ønsket tidsrom:

Telefon: 69199600

Epost: post@aremark.kommune.no

Vigselskoordinator er Anne Mørk-Tønnesen: 99205332

Post/besøksadresse: Aremarkveien 2276, rådhuset, 1798 Aremark

3. Prøvingsattest

Når en vigsler fra Aremark kommune er oppgitt i egenerklæringen sendes prøvingsattest fra Folkeregisteret vanligvis kommunen. Hvis prøvingsattesten kommer til dere privat, må den snarest videresendes i original til Aremark kommune. Prøvingsattesten er en forutsetning for at kommunen kan gjennomføre vigselen. Kommunen vil sørge for at vigsleren får videresendt prøvingsattesten.

Rutinen før vigsling er slik at brudeparet først må fremskaffe prøvningsattest fra Skatteetaten, denne er gyldig i 4 måneder. Denne attesten kan kommunen få direkte fra Skatteetaten eller fra brudeparet selv. Kommer prøvningsattesten fra Skatteetaten, tar kommunen kontakt med brudeparet for å avtale tid for vigsling. Å få en prøvningsattest fra Skatteetaten tar i gjennomsnitt 2-3 uker. Når brudeparet ber om tid til vigsling, må de også levere signert forlovererklæring. Når prøvningsattest og forlovererklæring er kommunen i hende, settes det opp tidspunkt og sted for vigsling. Prøvningsattesten kan benyttes som vigselsbok.

For å være imøtekommende, ønsker Aremark kommune å gi brudepar mulighet for å bestille tidspunkt for vielse før prøvningsattesten foreligger.

4. På selve dagen må dere huske:

På selve dagen for bryllupet må dere ha med gyldig legitimasjon med bilde som må fremvises for vigsleren før bryllupsseremonien. Når seremonien er slutt, og vigsler har erklært dere som ektefolk, må dere, forloverne samt vigsleren underskrive vigselsprotokollen. Vigsler skal sende papirer til Skatteetaten innen 3 dager etter at ekteskapet er inngått.

Gjennomføring av vigsel

Aremark kommune vil kreve original prøvningsattest og forlovererklæring i hende for å gjennomføre vielse. Det blir av fleksibilitetshensyn lagt til rette for at det er mulig å bestille tid før prøvningsattest foreligger.

NB! Attesten vil bli brukt som vielsesprotokoll etter seremonien, og skal ikke signeres før den overleveres vigsler.

Paret får med seg midlertidig vielsesattest etter seremonien. Aremark kommune sender en kopi til Folkeregisteret som utsteder endelig vielsesattest til brudeparet.

Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler, jf. ekteskapsloven § 15. Vigselsformularet er fastsatt ved kgl. res 18. desember 1992. Vigsler kan også lese et dikt for brudeparet hvis de ønsker dette. Det er også rom for å tilpasse seremonien med for eksempel musikk utover dette, men dette må brudeparet selv stå for.

Selve seremonien er fra kommunens side beregnet til å vare ca 15 minutter pluss 15 minutters for- og etterarbeid. Det må være 2 vitner til stede under vielsen. Dette er normalt forloverne, men det eneste kravet vi stiller er at det er to myndige personer. Brudeparet kan be om at kommunen stiller med to vitner.

Dokumentasjon, inngående og utgående brev og skjemaer, skal journalføres og arkiveres i henhold til arkivloven og arkivforskriften.

Slik foregår seremonien: 

 • ​Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.
 • Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.
 • Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. På noen steder kan vigselen også foregå på tysk eller fransk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.
 • Seremonien varer i 10-15 minutter. En kommunal vigsler står for vigselen.
 • Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk.
 • Til slutt undertegnes vigselsprotokollen av dere, vitnene og vigsleren. 
 • Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.
 • Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.
 • Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Dette må avtales på forhånd med vigsleren.
 • Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.

Kilde: Domstol.no

 

Tips en venn Skriv ut