Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Fosbykollen sykehjem

Fosbykollen Sykehjem

Allefirehovedinngang

Fosbykollen sykehjem er base for pleie- og omsorgstjenestene i Aremark. På bildet ser du: Kirsti Brynildsen, Trond Korseth, Heidi Glimsdal og Heidi Sommerseth.

Heidi Glimsdal
Heidi Glimsdal

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon:

Vakttelefon/pasientkoordinator: 98212175
 
 
Kontaktperson: Heidi Glimsdal, assisterende avdelingsleder: 98212181, tar seg av den daglige driften ved sykehjemmet. 
 

Sykehjemmet

Sykehjemmet :

Består av 21 plasser fordelt på langtidsopphold, korttidsopphold og avlastning.  Av de 21 plassene innbefatter det også en avdeling for personer med demens (6 plasser).

Langtidsopphold

 • Sykehjem gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem.
 • En person kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd prøv ut, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.
 • Langtidsbeboere i sykehjem skal få ivaretatt sitt behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpassede aktiviteter
 • Betaling for langtidsopphold følger de til enhver tid gjeldende betalingssatser og reguleres av Forskrift om egenbetaling for kommunal helse og omsorgstjenester.

Tidsbegrenset plass

 • Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning.
 • Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem
 • Kommunen kan kreve vederlag av beboeren (døgnpris). Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift.        

Avlastning

 • Formål med avlastning er å ivareta pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver, forebygge utmatting hos omsorgsyter (-e) og gi omsorgsyter (-e) regelmessig fritid og ferie. Det kan i gitte tilfeller gis avlastning som et rullerende opphold.
 • Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

​​Priser:

 • Kortidsopphold (rehabilitering, vurdering,observasjon, behandling m.v.) : 160 kr døgnet iht Rundskriv I-1/2018  fra Helse- og Omsorgsdepartementet
 • Avlastning: Gratis
 • Dag-/ nattopphold 80,- i døgnet
 • Langtidsopphold:  Individuelt inntektsavhengig / vederlag

Last ned søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester her!

Send søknaden til : Pleie og omsorg, Rådhuset, 1798 Aremark 

Saksbehandling

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke , eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt .

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk for å foreta en kartlegging for vurdering / tildeling av tjenester. Deretter fattes det et vedtak med begrunnelse.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk for å foreta en kartlegging for vurdering / tildeling av tjenester. Deretter fattes det et vedtak med begrunnelse.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Frist for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret i den instansen som har fattet vedtaket, sendes saken videre til eget klageorgan i kommunen. Ved opprettholdelse av opprinnelig vedtak, sendes saken for endelig beslutning hos Fylkesmannen. Du vil i så fall få kopi av kommunens behandling av din klage og deretter svar fra Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenester du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Nyttig lesestoff:

Lover:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Tips en venn Skriv ut